Γενικοί όροι λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

1. Η είσοδος οχήματος στο Σταθμό Αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου εισόδου που έχει χορηγηθεί από την επιχείρηση. Ο πελάτης παραδίδει στον υπάλληλο της επιχείρησης τα κλειδιά του οχήματος αφού προηγουμένως έχει:
   α. Κλείσει τον κινητήρα έχοντας εξασφαλίσει με δική του ευθύνη την πλήρη και ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος.
   β. Έχει ανοίξει τα παράθυρα οδηγού-συνοδηγού.

2. Ο πελάτης με την έκδοση του εισιτηρίου εισόδου στο Σταθμό Αυτοκινήτων αποδέχεται ρητά τους αναρτημένους τιμοκατάλογο και όρους λειτουργίας, τους οποίους δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

3. Ο πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας που πραγματοποιούνται από το προσωπικό του Σταθμού Αυτοκινήτων.

4. Η επιχείρηση δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο οχήματος στο Σταθμό Αυτοκινήτων λόγω:
   α. Μη υπάρξεως περαιτέρω ελεύθερου χώρου στάθμευσης.
   β. Απρεπούς συμπεριφοράς των επιβαινόντων στο όχημα.

5. Απαγορεύεται ρητά η κατοχή και μεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.

6. Η επιχείρηση δικαιούται, σε περίπτωση που το όχημα εμποδίζει την κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων ή τη λειτουργία του Σταθμού, να προβεί στη μετακίνησή του με τη χρήση:
   α. Ειδικών τροχήλατων βάσεων μετακίνησης οχημάτων, και αν δεν είναι εφικτή η μετακίνηση με αυτό τον τρόπο
   β. Τη χρησιμοποίηση μισθωμένου γερανού μετακίνησης οχημάτων το κόστος του οποίου βαρύνει τον πελάτη.

7. Ο πελάτης οφείλει να προφυλάσσει τον εαυτό του και τα πρόσωπα που συνοδεύει από τα κινούμενα εντός του Σταθμού Αυτοκινήτων οχήματα και να έχει υπό την άμεση επίβλεψή του ανήλικα πρόσωπα, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ και λοιπές ευπαθείς ομάδες που συνοδεύει επιδεικνύοντας μέγιστη επιμέλεια.

8. Ο πελάτης κατά την παραμονή του εντός του Σταθμού Αυτοκινήτων οφείλει να έχει υπό την επίβλεψη του τα κατοικίδια ζώα του που ενδεχομένως τον συνοδεύουν. Σε κάθε περίπτωση ο κάτοχος ζώων οφείλει να λαμβάνει αυστηρά μέτρα προφύλαξης των λοιπών χρηστών του Σταθμού και των χώρων αυτού από τα ζώα κατοχής του, εξασφαλίζοντας την καθαριότητα και ασφάλεια αυτών.

9. Ο πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προκάλεσε στις εγκαταστάσεις, στα συστήματα λειτουργίας του Σταθμού Αυτοκινήτων ή σε οχήματα τρίτων.

10. Ο πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται σε τυχόν υγειονομικές υποχρεωτικότητες.

11. Απαγορεύεται η απόθεση ή απόρριψη απορριμμάτων κάθε είδους, παρά μόνο στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται εντός του Σταθμού Αυτοκινήτων.

12. Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή απώλειας ή κλοπής ή ζημιάς των σταθμευμένων καθώς και οποιασδήποτε βλάβης υγείας ή και θανάτου εντός του Σταθμού.

13. Οι πελάτες που δηλώνουν απώλεια εισιτηρίου έχουν υποχρέωση να αποδεικνύουν με επίσημα παραστατικά τα στοιχεία τους προκειμένου να αντιπαραβληθούν με τα επίσημα στοιχεία ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου και να συμπληρώνουν, αν τους ζητηθεί, τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα παραδίδεται από το προσωπικό του Σταθμού Αυτοκινήτων. Σε κάθε περίπτωση η μη επίδειξη εισιτηρίου θα καθυστερήσει την αναχώρηση του οχήματος από τον Σταθμό καθότι χάνει τη σειρά της εξυπηρέτησής του.

14. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του οχήματος ο χρήστης καταβάλει το αντίτιμο της στάθμευσης ή του πλυσίματος στο ταμείο, παραλαμβάνει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών και ο υπάλληλος της Επιχείρησης παραδίδει το όχημα στον χρήστη.

15. Κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο των οχημάτων τηρούνται οι όροι της νόμιμης και ασφαλούς κυκλοφορίας που ορίζει ο Κ.Ο.Κ. και οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τις υποδείξεις του προσωπικού της εταιρίας.

16. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.
17. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοζόμενο δίκαιο το ελληνικό.

Από τη διεύθυνση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2310-232325
2310-232331

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες